Lees verder in het Nederlands

Vlaanderen
Vlaanderen is al eeuwen een decor van wereldpolitiek, een centrum van internationale handel, een kruispunt van culturen. En dat is het ook vandaag. Zo vindt men er de zetel van de Europese Unie en de NAVO, en is onze regio de 15e exporteur wereldwijd, wonen in Vlaanderen 166 verschillende nationaliteiten, en blijven de kunststeden een podium voor artistieke topprestaties. Dat wij deze centrale plaats doorheen de eeuwen hebben behouden, danken we aan ons ondernemerschap, ons aanpassingsvermogen en onze ambitie. Maar ook aan onze nuchterheid en ons realisme. Wij weten dat wij voor onze welvaart en ontwikkeling aangewezen zijn op de wereld rondom ons. Onze internationale verbondenheid maakt dat Vlaanderen voluit investeert in een actief buitenlands beleid.

Vlaamse overheid
Doorheen haar geschiedenis werd de Belgische staat al verschillende keren hervormd. Door die staatshervormingen ging België over van een unitaire staat naar een federale staat en kregen de gewesten en gemeenschappen steeds meer bevoegdheden. Vlaanderen heeft als regionale overheid heel wat bevoegdheden waarover zij autonoom mag beslissen. Het gaat hier zowel om gewestbevoegdheden als om gemeenschapsbevoegdheden.

  • Het Vlaamse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.
  • De Vlaamse Gemeenschap omvat alle inwoners van Vlaanderen en de Vlaamse inwoners van het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

In Vlaanderen zijn de instellingen van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap al vanaf het begin samengesmolten, in tegenstelling tot Wallonië waar de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest naast elkaar bestaan. Op de website Vlaanderen.be kunt u een oplijsting van de verschillende bevoegdheden van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap terugvinden.

Belangrijk in deze context is de bevoegdheid van Vlaanderen inzake internationale aangelegenheden betreffende de eigen bevoegdheden, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Regering en staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen. Daarom heeft het de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties. Om zijn opdrachten waar te maken beschikt het departement over een budget van ongeveer 46 miljoen euro en doet het een beroep op de enthousiaste inzet van:

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken werkt daarnaast samen met de agentschappen Flanders Investment & Trade (het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen) en Toerisme Vlaanderen om gestalte te geven aan het internationale optreden van Vlaanderen.

Waarom de Verenigde Staten?
In haar ‘Visie 2050’ toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst in 2050: een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Als open samenleving en open economie is de toekomst van Vlaanderen verbonden met evoluties in de rest van de wereld. De Vlaamse Regering wenst Vlaanderen dan ook meer dan ooit te verbinden met het buitenland. Een aantal belangrijke uitdagingen kunnen immers alleen in internationaal verband door een goede samenwerking met buitenlandse partners aangepakt worden. Goede betrekkingen onderhouden met onze buitenlandse partners is noodzakelijk voor een effectieve Vlaamse belangenbehartiging, een kerntaak van het Vlaams buitenlands beleid.

De Verenigde Staten spelen op het wereldtoneel nog steeds een hoofdrol. Politieke, militaire, economische, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen in de VS hebben gevolgen voor de hele wereld en dus ook voor Vlaanderen. Naast dit vanzelfsprekend algemeen belang van de VS voor Vlaanderen, is het land ook op meer concrete domeinen van betekenis. Ten eerste is de VS Vlaanderens belangrijkste handelspartner buiten Europa. Sinds jaar en dag kan de VS zich ook Vlaanderens belangrijkste investeerder noemen. Ook in de toeristische sector is de VS van belang als groeimarkt. De VS is daarnaast een gegeerde bestemming voor Vlaamse studenten en onderzoekers. Het land blijft de eerste viool spelen op vlak van onderzoek en ontwikkeling, en vele Amerikaanse kennisinstellingen behoren tot de beste ter wereld. Gezien het belang dat in de VS gehecht wordt aan moderne beeldende kunsten en de aanzienlijke interesse voor klassieke kunst zijn de contacten binnen de sector intensief. Verder huisvest de VS enkele belangrijke internationale organisaties die voor Vlaanderen van belang zijn, niet in het minst het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Ten slotte zijn er ook duidelijke historische banden met kettingmigratie vanuit Antwerpen naar de VS in vooral de 19e eeuw met de Red Star Line en een bijkomend relatief grote Belgische diaspora in het land. De VS biedt heel wat kansen voor toekomstige samenwerking in deze domeinen maar ook op andere vlakken zijn er opportuniteiten, gebaseerd op de sterktes van Vlaanderen (bv. logistiek, waterbeheer, stedenbeleid, gezondheidszorg, klimaatverandering en energie).

Vlaanderen heeft in haar beleidsdoelstelling om de samenwerking met haar buitenlandse partners te concretiseren een strategienota ontworpen om te schetsen waarom en op welke wijze de regering relaties aanknoopt met de Verenigde Staten van Amerika, Vlaanderens voornaamste partner buiten de EU. Meer bepaald gaat het om een overzicht van de belangrijkste doelstellingen die de regering zich tegenover de VS stelt evenals de instrumenten die moeten helpen die doelstellingen te bereiken.

Overzicht van de Vlaamse overheidsdiensten in de Verenigde Staten

Vertegenwoordiging van Vlaanderen
De Vertegenwoordiging van Vlaanderen in de Verenigde Staten is de diplomatieke aanwezigheid van Vlaanderen in de VS. De Vertegenwoordiging is gebaseerd in New York City, waar ze, als onderdeel van het Consulaat-Generaal van België, de belangen van de Vlaamse Regering in de VS vertegenwoordigt en behartigt. De Vertegenwoordiging is het eerste contactpunt in de VS voor alle onderwerpen gerelateerd aan de Vlaamse Regering en haar bevoegdheden.

Naast het ondersteunen en faciliteren van officiële contacten tussen de Vlaamse Regering en de verschillende overheidsniveaus in de VS, is de Vertegenwoordiging specifiek actief op vlak van academische, culturele en publieksdiplomatie, alsook inzake het in kaart brengen en uitbouwen van de Vlaams diaspora in de VS, het promoten van Vlaamse beleidsexpertise op enkele relevante domeinen (stedenbeleid, zorg, energie,...), en het vergroten van de Vlaamse naamsbekendheid. Samen met Flanders Investment & Trade en VISITFLANDERS is de Vertegenwoordiging van Vlaanderen uw bron van informatie over Vlaamse diplomatieke, academische, wetenschappelijke, culturele, economische en toeristische activiteiten en uitwisselingen in de Verenigde Staten.

Flanders Investment & Trade
Flanders Investment & Trade (FIT), ook bekend als het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, is binnen de Vlaamse overheid een extern verzelfstandigd agentschap dat valt onder het Beleidsdomein ‘Internationaal Vlaanderen’. FIT ondersteunt Vlaamse bedrijven die in het buitenland ondernemen en assisteert buitenlandse bedrijven bij het opstarten van economische activiteiten in Vlaanderen. In de VS is FIT zowel gericht op het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen als op de ondersteuning van Vlaamse bedrijven in de VS en de uitbouw van economische relaties. Hiertoe is een sterke aanwezigheid van Vlaamse Economische Vertegenwoordigers (VLEV) en Technologieattachés (TA) nodig. Daarnaast speelt FIT ook een rol in samenwerking met kenniscentra, die belangrijk zijn voor Vlaamse bedrijven die willen groeien in de VS of voor Amerikaanse bedrijven die in Vlaanderen willen investeren of onderzoek doen.

Enerzijds heeft FIT een netwerk van vijf VLEV's met standplaatsen in New York, Chicago, Atlanta, Houston en Los Angeles. Anderzijds heeft FIT ook twee Technologieattachés met standplaatsen in New York en San Francisco. Deze standplaatsen werden gekozen omwille van hun rol als regionale en/of internationale economische centra. Elk van deze kantoren hebben enkele staten als ambtsgebied.

VISITFLANDERS
Toerisme Vlaanderen Noord-Amerika (VISITFLANDERS) is het toeristische kantoor voor Vlaanderen dat verantwoordelijk is voor de Amerikaanse en Canadese markt. VISITFLANDERS werkt nauw samen met reisagenten, touroperatoren, associaties, en de Noord-Amerikaanse pers en algemene media om Amerikaanse en Canadese toeristen en congresbezoekers aan te trekken.

VISITFLANDERS gelooft heel sterk in de positieve kracht van reizen en werkt als organisatie actief aan de toekomst van toerisme en het reizen van morgen, dat geworteld zal zijn in lokale gemeenschappen, lokale ondernemers, in buurten, dorpen en steden die floreren en net daardoor enthousiast bezoekers willen verwelkomen. Een florerende gemeenschap is stevig verbonden met haar plek, waar mensen samenwerken, bezoekers kunnen thuiskomen en bewoners hun liefde voor de plek koesteren en doorgeven.

Voor vragen en opmerkingen in verband met deze website verwijzen wij u graag door naar volgend adres:

Vertegenwoordiging van Vlaanderen in de VSA
Flanders House New York
The New York Times Building
620 Eighth Avenue, 38th Floor
New York, NY 10018
VSA

T: +1 (646) 979-8474
E: newyork@flanders.eu